Wrocław zawiera z bankami umowy wsparcia. Radny: To ucieczka od limitu zadłużenia

3 lutego 2016 roku, 15:25 3 lutego 2016 roku, 17:05

1 osoba wzięła udział w dyskusji

"UMOWY WSPARCIA najczęściej przewidują podnoszenie przez JST kapitału spółki komunalnej w terminach umożliwiających jej obsługę kredytu, pożyczki lub wyemitowanych obligacji. Skala przyszłego podwyższenia kapitału może być uzależniona od wartości zobowiązań dłużnych spółki przypadających do spłaty bądź od osiąganych przez spółkę wyników finansowych. W tym drugim przypadku JST zobowiązuje się do podwyższenia kapitału spółki, jeśli samodzielnie nie byłaby ona w stanie obsługiwać kredytu, pożyczki lub wyemitowanych obligacji. Zobowiązaniu do podwyższenia kapitału spółki komunalnej towarzyszyć temu może udzielenie przez JST wierzycielowi spółki komunalnej poręczenia pod warunkiem zawieszającym. Poręczenie takie staje się skuteczne dopiero w przypadku spełnienia się warunku zawieszającego, tj. niepodwyższenia kapitału spółki przez JST. W sensie ekonomicznym UMOWY WSPARCIA sprowadzają się zatem do przejęcia przez JST odpowiedzialności za długi spółki komunalnej. Ich konstrukcja prawna sprawia jednak, że zobowiązania z nich wynikające, w odróżnieniu od zobowiązań z tytułu zaciąganych przez JST kredytów, pożyczek, wyemitowanych papierów wartościowych lub udzielonych poręczeń, nie podlegają limitowaniu. ...." (fragment pochodzi z czasopisma Finanse Komunalne nr 9/2012) I ten proceder powinien być ograniczony w noweli "ustawy o samorządzie terytorialnym... i skutkować bolesnymi konsekwencjami dla decydentów samorządowych chwytających się tego typu metod ....

Polecane